Giá bán  $0.0000
0.0000
$0.00

Neonboxes

Ưu điểm của hộp Neonbox:
- Phần thưởng bổ sung trong mỗi Neonbox!
- Khả năng trả góp!
- Giá cố định cho toàn bộ thời gian Bán trước!

 

Cho đến khi bắt đầu bán hàng còn lại:

  • ngày 02
  • giờ 00
  • phút 10
Giá bán: 1.00 BNB
Tặng kem: +1%
Số lượng mã thông báo:
4,415.33 NEARTH
4,459.49 NEARTH
Mua ngay!
Giá bán: 5.00 BNB
Tặng kem: +5%
Số lượng mã thông báo:
22,076.67 NEARTH
23,180.50 NEARTH
Mua ngay!
Giá bán: 25.00 BNB
Tặng kem: +10%
Số lượng mã thông báo:
110,383.33 NEARTH
121,421.67 NEARTH
Mua ngay!
Giá bán: 50.00 BNB
Tặng kem: +25%
Số lượng mã thông báo:
220,766.67 NEARTH
275,958.33 NEARTH
Mua ngay!
Giá bán: 100.00 BNB
Tặng kem: +50%
Số lượng mã thông báo:
441,533.33 NEARTH
662,300.00 NEARTH
Mua ngay!

Join the Future Now!